Eettinen säännöstö ja toimintaohjeet

Hämeenlinnan Taitoluistelijat haluaa tarjota jokaiselle luistelijalle, valmentajalle ja toimihenkilölle turvallisen ympäristön harjoitteluun, kilpailuun sekä työskentelyyn. 

Seura noudattaa toiminnassaan omia sääntöjään sekä Suomen Taitoluisteluliiton kevätkokouksessaan 2019 hyväksymää eettistä säännöstöä, joka koskee kaikkia liiton alaisessa urheilutoiminnassa mukana olevia henkilöitä. 

Oheisilla toimenpiteillä haluamme varmistaa kaikille turvallisen toimintaympäristön. Hämeenlinnan Taitoluistelijat ei hyväksy toiminnassaan minkäänlaista häirintää, kiusaamista tai syrjintää. 

Luistelijana

 • Harjoituksissa ja kilpailuissa kannustan kaikkia
 • Kohtelen kaikkia tasa-arvoisesti
 • Kuuntelen ja kunnioitan valmentajia, seuratoimijoita ja kanssaurheilijoita ja annan kaikille treenirauhan
 • Puutun kiusaamiseen (myös sosiaalisessa mediassa)
 • Pyrin tulemaan harjoituksiin aina ajoissa
 • Tulen harjoituksiin vain terveenä
 • Tulen harjoituksiin positiivisella asenteella
 • Huolehdin omista ja seuran varusteista ja pidän ympäristön siistinä
 • Keskityn harjoituksissa harjoittelemiseen
 • Odotan valmentajan lupaa ennen jäälle menemistä
 • Noudatan seuran sosiaalisen median pelisääntöjä
 • En kiroile, käytä päihteitä tai tupakkaa harjoituksissa, seuran tapahtumissa ja kilpailuissa
 • Edustan HTL:n varusteissa seuraa ja käyttäydyn aina seuravaatteissa urheilijalle sopivalla tavalla

Valmentajana ja ohjaajana

 • Suunnittelen treenit huolellisesti ja olen ajoissa paikalla
 • Opetan ja ohjaan jokaista luistelijaa tasapuolisesti
 • Puutun kiusaamiseen
 • Mahdollisissa ongelmatilanteissa olen tarvittaessa yhteydessä vanhempiin ja ilmoitan ongelmatilanteista myös valmennusvastaavalle/johtokunnalle
 • Kuuntelen ja kunnioitan luistelijoita, seuratoimijoita ja kanssavalmentajia
 • Osallistun valmentajapalavereihin
 • Olen positiivinen esimerkki urheilijoille

Huoltajana

 • Innostan, tuen ja kannustan lastani hänen harrastuksessaan
 • Harjoituksissa ja kilpailuissa kannustan kaikkia luistelijoita tasapuolisesti
 • Huolehdin, että lapseni on ajoissa treeneissä
 • Huolehdin, että lapsellani on voimassaoleva luistelupassi ja vakuutus kauden alusta alkaen
 • Mahdollisissa ongelmatilanteissa olen heti yhteydessä valmentajaan tai johtokuntaan, sekä käyttäydyn heitä kohtaan asiallisesti
 • Huolehdin lapseni riittävästä ravinnosta ja unesta
 • Pyrin omalla toiminnallani tukemaan seuran toimintaa osallistumalla talkootöihin.

Toimintaohje luistelijoille ja vanhemmille ongelmatilanteissa

Ristiriitatilanteissa toimi seuraavasti:

 • Kerro tilanteesta, näkemästäsi tai kokemastasi asianosaisille suoraan ja kerro, että kyseinen käytös on ei-toivottua ja häiritsevää. Ristiriitatilanteet on helpointa selvittää mahdollisimman nopeasti tapahtuman jälkeen. Harjoituksissa tai kilpailuissa tapahtuvan epäasiallisen käytöksen ensisijainen yhteyshenkilö on valmentaja. Voit kääntyä myös vanhempiesi, johtokunnan jäsenten tai Et ole yksin -palvelun puoleen. Palveluun voivat ottaa yhteyttä urheilijat, urheilijan vanhemmat ja valmentajat sekä urheiluseurojen tai lajiliittojen työntekijät ja vapaaehtoiset.
 • Ristiriitatilanne käsitellään asianosaisten kesken mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen.

Mikäli epäasiallinen toiminta jatkuu tai kyseessä on valmentajan, vanhemman tai toimihenkilön epäasiallinen käytös, toimitaan seuraavasti:

 • Ole yhteydessä seuran puheenjohtajaan, Taina Salorantaan ja kerro epäasiallisesta käytöksestä. Jokainen valitus viedään johtokunnalle tiedoksi. Rikos- ja lastensuojeluasioissa johtokunta on yhteydessä viranomaisiin.
 • Osapuolia kuullaan luottamuksellisesti, jonka jälkeen osapuolien kesken tavataan yhteisesti ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Tapaamisista pidetään pöytäkirjaa ja asianosaiset hyväksyvät ne allekirjoituksellaan.  Jos valituksen tekijä haluaa pysyä anonyyminä, kaikkia osapuolia kuullaan luottamuksellisesti. Alaikäisiä lapsia kuultaessa vanhemmilta pyydetään lupa ja heillä on mahdollisuus osallistua kuulemiseen.
 • Tämän jälkeen tehdään päätökset jatkotoimenpiteistä. Toimenpiteet päätetään seuran sääntöjen ja STLL:n eettisen säännöstön mukaisesti. Kurinpidollisista toimenpiteistä koskien valmentajia tai muita aikuisia, päättää aina seuran johtokunta. Käsittelystä tehdään kirjallinen yhteenveto, johon kirjataan toimenpiteet, kuulemiset ja tehdyt päätökset.
 • Päätöksestä informoidaan asianosaisia henkilöitä. Valituksen tehneelle henkilölle kerrotaan valitusprosessin etenemisestä ja ratkaisuista perusteluineen. Johtokunta päättää, milloin on tarpeen viestiä koko seuralle. Häirintä- ja väkivaltatapauksissa tilanne käsitellään ryhmässä ja luistelijoille tarjotaan mahdollisuus tulla puhumaan asiasta myös myöhemmin.

Toimintaohje johtokunnalle, valmentajille ja toimihenkilöille

 • Valitus vastaanotetaan ja otetaan vakavasti. Yhteydenottajaa kiitetään yhteydenotosta ja häntä kuunnellaan kiireettömästi. Pahoitellaan henkilön kokemaa epäasiallista kohtelua ja otetaan hänen ilmaisemansa huoli vakavasti. Otetaan vastuu tapahtuneesta ja asian eteenpäinviemisestä.
 • Valituksen vastaanottaja tuo jokaisen valituksen johtokunnalle tiedoksi. Jokaisen tapauksen käsittelyssä huomioidaan käsittelijöiden puolueettomuus erikseen.
 • Johtokunta arvioi yhdessä asiaankuuluvien tahojen kanssa, onko kyseessä laiton toiminta vai seurassa itse selvitettävä tapaus. Jos tilanne on epävarma tai johtokunta ei ole yksimielinen siitä, onko kyseessä rikos, kysytään neuvoa suoraan poliisilta tai rikosuhripäivystyksestä kertomatta uhrin nimeä. Jos HTL päättää tehdä rikosilmoituksen, mahdollisen rikoksen jatkokäsittely jätetään viranomaisille. Seuran sääntöjen vastaiseen muuhun toimintaan voidaan noudattaa tavallista kurinpidollista prosessia. Jos huoli herää ala-ikäisen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, on tehdään lastensuojeluilmoitus. Lastensuojeluilmoituksessa neuvoa pyydetään oman alueen päivystävältä lastensuojelun sosiaalityöntekijältä.
 • Kun tapauksessa ei ole syytä epäillä rikosta, varmistetaan, että kaikilla osapuolilla on mahdollisuus tulla kuulluksi. Nämä kuulemiset kirjataan ylös.
 • Tämän jälkeen tehdään päätös jatkotoimenpiteistä. Kaikessa HTL:n toiminnassa on ensisijaisena lapsen tai nuoren etu. Toimenpiteet päätetään seuran sääntöjen mukaisesti. Kurinpidollisista toimenpiteistä koskien valmentajia tai muita aikuisia, päättää aina seuran johtokunta. Seuran johtokuntaa tulee informoida kaikista häirintä- ja väkivaltatapauksista viipymättä.

Johtokunnan jäsenten yhteystiedot löydät täältä.